Referencje

Poniżej przedstawiamy wybrane dokumenty referencyjne wystawione przez Inwestorów, informujące o przebiegu współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

Inwestorzy o współpracy z nami

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie potwierdza, że inwestycja została solidnie zrealizowana, dotrzymywane były terminy realizacji robót, przestrzegane normy jakościowe oraz widoczna była sprawność organizacyjna przedsiębiorstwa. Nasza współpraca układa się pozytywnie i z uwagi na powyższe oceniamy Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych "RUSIECKI" jako wysoko profesjonalną, którą polecamy innym Inwestorom.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, w zgodzie z przepisami techniczno - budowlanymi i sztuką budowlaną, przy zachowaniu właściwej jakości z należytą starannością. Profesjonalne przygotowanie kadry kierowniczej i nadzorującej, doświadczenie i umiejętności zatrudnionych pracowników, dobra organizacja pracy na budowie oraz potencjał techniczny firmy gwarantują wysoki poziom wykonywanych usług. Na podstawie dotychczasowej współpracy oceniamy firmę jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do wykonywania prac melioracyjnych i hydrotechnicznych, oraz godną polecenia innym podmiotom.

Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych "RUSIECKI" powierzone prace wykonało sprawnie i terminowo. Prace wykonane były z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i były prawidłowo ukończone. Wysoka jakość oraz prawidłowa organizacja pozwala na rekomendację przedsiębiorstwa jako operatywnego i odpowiedzialnego wykonawcę robót.

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Wód Regionalengo Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych "RUSIECKI" wykonując powierzoną pracę wykazało się dużą sprawnością organizacyjną, dobrym przygotowaniem kadry oraz właściwą koordynacją robót. Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną w sposób solidny i fachowy z zachowaniem terminów.

Kierownik Projektu WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o. Warszawa

Powierzone prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z warunkami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej jak również w terminie umownym. Możemy polecić firmę Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych "RUSIECKI" jako pewnych i solidnych partnerów w realizacji procesu budowlanego.

Prezes Zarządu oraz Z-ca Dyrektora ds. Techicznych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Powierzone prace zostały wykonane w sposób należyty i terminowy, zgodnie z warunkami umowy i zasadami prawa budowlanego. W trakcie realizacji Wykonawca wykazał się fachowością i rzetelnością. Polecamy firmę Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych "RUSIECKI" jako wiarygodnego partnera do współpracy.

Wójt Gmimy Dobra

Lista referencji

Poniżej przedstawiamy wybrane listy referencyjne, potwierdzające jakość wykonanych przez nas prac.

Copyrights © 2024 PUH RUSIECKI
Do góry
Trwa ładowanie